ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Kód oboru: 23-41-M/01

Kategorie vzdělávání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
Délka a forma vzdělávání: 4 roky – denní studium

Studijní program strojírenství je tradiční 4letý obor nabízející všestranné strojírenské vzdělání, obohacený o současné trendy, které se ve strojírenství prosazují, s důrazem na využití výpočetní techniky v konstruování, řízení výrobních strojů a měřicích zařízení. Žáci současně se všeobecně vzdělávacími předměty získají přehled odborných poznatků z oboru strojírenství.

Náplň a charakteristika oboru

Žáci studijního oboru strojírenství se v odborných předmětech věnují nauce o materiálech, stavbě a použití jednotlivých strojních součástí a mechanismů, čtení a tvorbě výkresové dokumentace, navrhování a kontrole strojních výrobků, sestavování technologických postupů, konstruování v 2D a 3D CAD softwarech (ProgeCAD a SOLIDWORKS). Kromě teoretické výuky žáci oboru strojírenství docházejí také na praktické vyučování, které je prováděno formou školní praxe, technických a robotických laboratoří, ale také odbornou praxí ve strojírenských firmách. Školní praktické vyučování probíhá v moderně vybaveném centru odborného vzdělávání. Hlavní náplní předmětu školní praxe je ruční obrábění, strojní klasické obrábění, CNC obrábění a měření analogovými a digitálními měřidly. Ve vyšších ročnících je praktické vyučování zastoupeno předmětem technické a robotické laboratoře, kdeje hlavní náplní CAD/CAM programování CNC strojů, práce s 3D tiskárnami Raise3d, řezacím laserem Numco, robotickým ramenem ABB, dotykovým měřícím a 3D skenovacím ramenem Nikon. V každém ročníku studia oboru strojírenství docházejí žáci na odbornou praxi do strojírenských firem v regionu. V 1. až 3. ročníku absolvují žáci odbornou praxi formou jednoměsíční stáže ve vybrané firmě. Hlavní náplní této odborné praxe je aplikování strojních operací v reálné praxi. V průběhu celého čtvrtého ročníku docházejí žáci na odbornou praxi do firem v pravidelných intervalech, kdy hlavní náplní je spolupráce žáka a firmy na vypracování maturitní práce, následné prezentaci a obhajobě práce před maturitní komisí. Doplněním odborného vyučování jsou pravidelné exkurze do strojírenských firem v regionu, účast na strojírenských veletrzích, seminářích a workshopech.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především ve středníchtechnicko-hospodářských funkcích ve strojírenství a příbuzných technických oborech, a to přizajišťování konstrukční, projektové a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně technických službách apod. Příklady pracovních pozic, nakterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog,mistr ve výrobě, dispečer, kontrolor kvality, technik údržby strojů, prodejce strojů a další. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Pro bližší informace pro uchazeče klikněte zde.

Upravit nastavení cookies