ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov

Tradice školy sahá až do Rakouska – Uherska, kdy se František Marek, bohatý obchodník s drahými kameny, zasloužil roku 1869 o založení dvouleté průmyslové školy. V té době byla pozornost vedle velkého počtu dalších řemeslných odborností věnována především učebním oborům souvisejícím se zpracováním drahých kamenů, které jsou s Turnovskem neodmyslitelně spojeny.

Tradice novodobého učňovského školství začíná v 70. letech 20. století výstavbou budovy školy v Alešově ulici, ve které sídlí dodnes. Již v té době zde dominovaly učební obory nejen technického rázu, ale také obchodního, které byly zřízeny pro potřeby místních státních podniků a provozoven. S některými z těchto podniků škola spolupracuje dodnes, oproti tomu obory s největší tradicí, tedy Zlatník – klenotník a Brusič kamene se zde již nevyučují.

K 1. 1. 2009 došlo v rámci optimalizace ke splynutí Integrované střední školy s Obchodní akademií a  Hotelovou školou, přičemž byly zachovány všechny vyučované obory. Toto spojení trvá dosud a škola dnes nese název Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov a nabízí učební i maturitní obory.

Z tříletých oborů zakončených výučním listem si žáci mohou vybrat nejen z oborů tradičních, jimiž jsou Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Optik, Kuchař, Číšník, ale mají možnost rozhodnout se i pro nově otevřený obor Pivovarník – Sladovník.

V nabídce školy jsou také čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou – Strojírenství, Hotelnictví, Obchodní akademie a Cestovní ruch.

Historie oborů zaměřených na ekonomiku, hotelnictví a cestovní ruch

V roce 1908 vzniká v Turnově jednoroční gremiální škola, o kterou se především zasloužilo a dlouho předtím usilovalo tehdejší turnovské obchodní grémium. Tehdy vznikají tzv. jednoroční obchodní gremiální kurzy, které měly v počátečním období pouze jedinou třídu, ve které studovalo 20 – 30 žáků. Vyučovalo se obchodní nauce, zbožíznalství, právu obchodnímu i směnečnému, české a německé korespondenci, účetnictví, těsnopisu, psaní strojem, dopravě a celnictví, krasopisu, češtině, němčině, ale také ruštině a zeměpisu.

V roce 1924 bylo této gremiální škole uděleno právo veřejnosti a ústav byl přeměněn na dvouletou obchodní školu.

V roce 1949 dostává nový ústav název Vyšší hospodářská škola (VHŠ) a hospodářská škola (HŠ). Škola se v tomto období často stěhovala. V roce 1961 byl název školy znovu přeměněn, a to na Střední ekonomická škola (SEŠ) a ekonomická škola (EŠ). Studium na SEŠ bylo čtyřleté s maturitou, na EŠ bylo pak dvouleté.

Teprve v roce 1981 se SEŠ vrací na náměstí Českého ráje (tehdy ještě náměstí Pracujících), kde se aktivně vyučují tři obory. Všeobecná ekonomika, ekonomika obchodu a služeb a provoz hotelů a společného stravování (nástavbové studium). V této budově pak výuka probíhá až do roku 2001.

V tomto čase vzniká jako nástupce SEŠ čtyřletý obor Obchodní akademie (později pod zkratkou OA). Ten se později v třetím a čtvrtém ročníku profiluje do dvou orientací, veřejné správy a cestovního ruchu. Na oboru Hotelnictví vzniká dvoustupňové pětileté studium. Po tříletém nižším stupni studia zaměřeném na gastronomii a obsluhu ve stravovacích a ubytovacích zařízení mohou žáci pokračovat na dvouletém vyšším stupni zaměřeném na marketing a management cestovního ruchu.

Od roku 1995 pokračuje státní instituce pod názvem Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov.

Do historie školy počátkem nového tisíciletí vstupuje aktivně především zájem osobnosti mecenáše Bohuslava Jana Horáčka, kterého pojí s Turnovem pouto dětství, mladá studentská léta i zdárné absolvování turnovské Ekonomické školy, která mu dala základy pro tak úspěšné podnikání v pozdějším období v zahraničí. Prosadil myšlenku rekonstrukce horních kasáren, 1.  února 2001 došlo k slavnostnímu otevření OAHŠ v nové budově rekonstruovaných kasáren. Před i za novou školou zdobí blízké okolí školy parková úprava zeleně. Rekonstrukci v přibližné hodnotě 108 milionů Kč tak z jedné třetiny hradí Město Turnov, ze dvou třetin mecenáš B. J. Horáček. V další etapě pak vzniká i moderní kuchyň v hodnotě 38 mil. Kč s dvěma školními jídelnami i restaurací, ve které praktikují žáci oboru Hotelnictví.

V období let 2009 až 2010 dochází ke sjednocení Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov s Integrovanou střední školou Turnov. V současné době nese škola název Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola. Pod vlajkou dále vyvíjející se školy vzniká moderní komplex učeben zaměřený na výrobní sféru strojírenského průmyslu, který má na Turnovsku dlouholetou tradici.

Pro další zajímavé informace a fotografie, otevřete si almanach SEŠ kliknutím zde.

Upravit nastavení cookies